Gröna terapiformer efterfrågas

Att ge det salutogena perspektivet ett ökat inflytande i vården, dvs. målsättningen är att uppnå hälsa och välbefinnande genom att arbeta med hälsofaktorer hos individen, efterfrågar Henrika Jormfeldt, docent i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad samt ordförande för Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor (PRF). Hon är även intresserad av att utveckla gröna terapiformer, där djur och natur används för personer med varaktig psykisk ohälsa.

-Hur tycker du att vården fungerar i dagsläget?

Jag upplever att dagens vård är alltför medicinsk, både avseende förklaringsmodeller, behandlingsformer och bemötande vid psykisk ohälsa. Utifrån ett omvårdnadsperspektiv borde ett helhetsperspektiv råda, där människans grundläggande behov beaktas i mycket högre grad. Detta är en upplevelse som styrks i alla de sammanhang som jag är aktivt medverkande i, specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård, klinisk praktisk psykiatrisk verksamhet, föreningsaktivitet i Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och i lokalförening i Schizofreniförbundet IFSAP Halmstad.

Henrika Jormfeldt Docent Halmstad

-Aktuella utvecklingsbehov?

Exempel på sådant som fungerar undermåligt är samverkan mellan olika vårdgivare som regioner/landsting och kommuner, vilket syns på det låga antalet samordnade individuella planer (SIP). De negativa effekterna av bristande samverkan blir särskilt tydliga när det gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser för personer särskilda behov och svårigheter att själv uttrycka dessa där ansvaret för de olika vårdinsatserna är otydligt. Resultatet syns i en förkortad medellivslängd för denna grupp med upp till 20-25 år.

”Några exempel på verksamheter som fungerar bra och skulle få ökade resurser att utvecklas vidare är självvald inläggning, personcentrerad vård och grön rehabilitering.”

-Förslag till förbättring?

Nyansera användning av psykofarmaka och använda lägre doser under kortare perioder och mer systematiskt erbjuda alternativa behandlingsmetoder, som fysisk aktivitet på recept (FaR), kognitiv terapi, gröna rehabiliteringsinsatser och samtalsterapi.

”Viktigt är också att vidareutveckla samordnade individuella planeringar och att verkligen lyssna in patientens behov och önskemål liksom att involvera närstående i planeringen av vården.”

-Hur ser vården ut om 5 år?

En stor och överhängande risk är att det medicinska perspektivet får fortsätta att dominera vården som förklaringsmodell och som ensidig grund för val av behandlingsmetoder med stigmatisering och utanförskap som konsekvens.

”Jag skulle verkligen önska att hälsans bestämningsfaktorer ur ett salutogent perspektiv kommer att ligga till grund för hur vi ser på psykisk ohälsa och hur vi kommer att behandla psykisk ohälsa.”

Att vända på perspektivet vi har idag, istället för att vårda för att uppnå frånvaro av psykiatriska symtom borde vi vårda för att uppnå närvaro av psykisk hälsa. Det kan låta som en liten semantisk skillnad men ett skifte i perspektiv kan få stora konsekvenser. Om målsättningen är frånvaro av psykiatriska symtom är det logiskt att behandla med psykofarmaka. Om målsättningen är att uppnå psykisk hälsa och välbefinnande är det logiskt arbeta för att alla hälsofaktorer är tillgodosedda hos individen. Detta kan handla om balans mellan sömn, vila, aktivitet, kost och sociala relationer och är inte antingen ett psykiskt eller fysiskt perspektiv utan ett holistiskt perspektiv. Ett tydligt fokus mot omvårdnadens helhetsperspektiv till skillnad från ett medicinskt reduktionistiskt perspektiv.

Jag kan tänka mig att den specialistutbildade sjuksköterskan i psykiatrisk vård i framtiden är den som samordnar och leder vårdinsatserna medan läkaren fungerar som konsult i de fall medicinering är aktuellt istället för nuvarande ordning där andra professioner involveras först när medicinsk behandling inte har avsedd effekt, vilket är påfallande ofta.


Henrika Jormfeldt Docent Halmstad högskola

-Vem är Henrika Jormfeldt?

”Jag är intresserad av att utveckla gröna terapiformer med djur och natur för personer med varaktig psykisk ohälsa.”

Namn: Henrika Jormfeldt

Bostadsort: Halmstad

Utbildning:

Forskarutbildning medicinsk vetenskap med inriktning omvårdnad/vårdvetenskap, Lunds universitet 2007

Hästunderstött socialt arbete 15 hp, Linnéuniversitetet i Kalmar 2016

Högskolepedagogisk utbildning och forskningsledarutbildning

Nuvarande tjänst och arbetsplats: Högskolan i Halmstad Specialistsjuksköterskeutbildning psykiatrisk vård

Tidigare tjänster och meriter:

Specialistsjuksköterska i öppenvård för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Expertis och intresseområde:

Hälsofrämjande omvårdnad med salutogent perspektiv för personer med psykos.

Vad som fick dig att börja arbeta inom vården eller vad som gjorde att du är engagerad i frågor relaterat till vården:

Från början var det närheten till utbildning och arbete, sjuksköterskeutbildning och psykiatrisk klinik finns i Halmstad men efter hand, i takt med att min kunskap ökade, mognade intresset för att bidra till förändring av den ofta bristfälliga situation som råder för personer med psykosproblematik i vårt moderna samhälle.

Vem är du vid sidan av ditt arbete:

Värdesätter närheten till djur och natur och är helt övertygad om att detta är viktiga och avgörande faktorer för människors hälsa som motpol och balans till det ofta stressade, segregerade och högteknologiska samhälle vi lever i idag. Jag bor på en gård på landet tillsammans med familjen, hönsen, kossorna, hunden Ellie, katterna Sara, Assar, Ludvig och Ester och de fyra hästarna, Sammy Davies, Mañana, Aylah och Adele. Jag är intresserad av att utveckla gröna terapiformer med djur och natur för personer med varaktig psykisk ohälsa och håller på att starta företaget ”Båddareds Häst för Hälsa & Välbefinnande” www.braddaredshast.dinstudio.se

Bråddareds Häst - för Hälsa och Välbefinnande
Bråddareds Häst – för Hälsa och Välbefinnande

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *