Digitalisering för vårdutveckling på kort och lång sikt

Frustrationen hos såväl patienter som medarbetare i vården över den rådande situationen där tiden är en ständig bristvara är påtaglig. Primärvården är särskilt pressad i det avseende att man förväntas ta hand om en allt större del av patienterna. I internationella jämförelser är andelen allmänläkare av den totala läkarkåren i Sverige dessutom förhållandevis låg. -Hur kan vi nyttja våra resurser på bättre sätt? Nu finns en digital plattform som ökar patientens delaktighet genom hela patientresan.

-Hur tycker du att vården fungerar i dagsläget?

I de flesta västländer brottas man med samma utmaning – sjukvårdskostnader som ökar snabbare än BNP. Men att tillföra mer resurser till vården utan att fundera på hur man kan använda dem smartare är en kortsiktig lösning.

Utan förändrade arbetssätt och digitala verktyg som effektiviserar arbetet kommer man aldrig komma ur den negativa spiral som innebär ett beroende av ständiga tillskott på resurser.

-Aktuella utvecklingsbehov?

Digitalisering kan rätt använd skapa såväl högre medicinsk kvalitet, som bättre patientupplevelse och smartare resursutnyttjande. Men det är lätt att bli närsynt och fastna i tekniken i sig. Video-konsultationer lyfts emellanåt som lösningen på vårdens resursbrist. Men även om video kan bespara patienten restid innebär inte video per se några effektivitetsvinster för vårdgivaren. Ett 15 minuter långt videobesök tar lika lång tid som ett fysiskt läkarbesök. Ska vi förbättra sjukvården radikalt krävs att vi ser till hela patientresan och utvärderar vad som är bäst lämpade formen för kommunikation i varje steg av patientresan.

Det är med digitala kommunikationsverktyg i kombination med automatisering genom intelligent användande av maskininlärning som vi ser de riktigt betydande tidsbesparingarna.

-Förslag till förbättring?

Doctrins plattform hjälper vårdgivare att digitalisera hela patientresan, från första kontakten där patienten fyller i sin sjukdomshistoria i ett intelligent digitalt formulär till digitala vårdkonsultationer och uppföljning.

Istället för video genomförs konsultationerna genom asynkron kommunikation (dialog som inte sker i realtid) via chatt vilket innebär att läkaren kan hantera upp till fyra gånger så många patienter, i jämförelse med realtidskommunikation. I chatten finns även smarta funktioner så att receptförskrivning, journalföring, att skicka egenvårdsråd m.m. är ett klick bort. Som komplement används video och vid behov kopplas fysiskt läkarbesök in i linje med BEON-principen dvs bästa effektiva omhändertagandenivå.

Utöver tidsbesparingar har asynkron kommunikation genom chatt i krypterade och säkra system många andra fördelar. Det gör att läkare kan hantera och svara på ärenden när tillfälle ges, på deras villkor. Att kunna konsultera kollegor och gå igenom underlaget säkerställer dessutom god följsamhet till allmänmedicinska riktlinjer.
För att inte tala om fördelarna för patienten i form av ökad tillgänglighet, möjlighet att få beskriva sina besvär och kontakt med en vårdgivare som är bättre förberedd.
Vårt anamnesverktyg där patienten själv fyller i sin sjukdomshistoria i kombination med den data som samlas in genom konsultationerna anonymiseras och kan på ackumulerad nivå utgöra underlag för att förbättra såväl kvalitet som precision i den vård som ges.

Capio använder Doctrins plattform både för sina digitala vårdkontakter i Capio Go och integrerat i den befintliga närsjukvården. När utrullningen är klar till hösten 2018 kommer 800 000 patienter på Capios drygt 80 vårdcentraler ha tillgång till plattformen. Eftersom patienten har möjlighet att utvärdera varje konsultation vet vi att det fungerar. Resultaten visar på en patientnöjdhet om 98%. 83% anser dessutom att de har fått berätta allt de ville redan innan den första kontakten med vårdpersonal. Att patienten upplever att de får utrymme att lyfta allt de vill i form av farhågor, föreställningar och förväntningar är en viktig faktor för att förbättra patientens känsla av delaktighet.

Då hela patientresan från anamnes till konsultation och uppföljning dokumenteras automatiskt ger det ett mycket gediget underlag för utvärdering och kvalitetsarbete. I Capios fall tillvaratas detta genom att chefläkaren granskar och ger konstruktiv feedback för de 20 första patientfallen en läkare handlägger i plattformen, oavsett läkarens kompetensnivå.

Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds Universitet har i samarbete med Doctrin ett pågående doktorandprojekt som avser digital anamnes och konsultationer i Doctrins plattform ur ett vetenskapligt perspektiv. Handledare är professor Patrik Midlöv.

-Hur ser vården ut om 5 år?

Digitaliseringens potential att frigöra tid och skapa ett smartare resursutnyttjande går inte att nog understryka. Men kanske än mer spännande är de långsiktiga möjligheter som all standardiserad data skapar.

Istället för att sätta in vård när behovet är akut, borde vi eftersträva att förhindra att människor ens blir sjuka. Ju tidigare vi kan sätta diagnos desto mer lidande besparas patienten. Samtidigt som vården undviker onödiga kostnader.

Precision medicine (US) eller personalised medicine (EU) är en del i ekvationen för att åstadkomma en tidigare diagnos. En sammansatt informationsinsamling av patientens sjukdomshistorik i kombination med individuella faktorer skapar de bästa förutsättningarna för en tidig diagnos och en bättre anpassad behandling. I en snar framtid kommer man även kunna analysera sin genetiska profil för att få en betydligt mer individanpassad behandling.

Nyckeln är att digitala vårdkontakter används på rätt sätt. Genom att man underlättar kommunikationen mellan patient och vårdgivare så kan man öka tillgängligheten till rätt vård för de som behöver den. Dessutom kan den data som samlas in genom digitala frågeformulär och vårdkonsultationer användas för att ta fram nya beslutstöd och anpassa behandling utifrån den specifika patientens förutsättningar och behov.

Vården kan därmed utvecklas mot en ännu mer skräddarsydd vård i de dimensioner som god fysisk primärvård redan eftersträvar – kontinuitet, bemötande och hänsyn till patientens individuella förutsättningar.

-Vill du kombinera klinisk tjänstgöring med att arbeta med digitala banbrytande lösningar?

Doctrin söker medarbetare som läkare och förändningsledare.


Ashkan Laban Doctrin

Presentation

Namn: Ashkan Labaf

Bostadsort: Malmö

Utbildning:

Läkare. PhD.

Nuvarande tjänst och arbetsplats: Chief Medical Officer, Doctrin

Tidigare tjänster och meriter:

ST i kardiologi och Internmedicin på Skånes Universitetssjukhus.

Specialist i Internmedicin 2015. Disputerade 2016 inom antikoagulation och mekaniska hjärtklaffar.

Expertis och intresseområde:

Digitalisering av vård. Akutsjukvård. Antikoagulation.

Vad som fick dig att börja arbeta inom vården eller vad som gjorde att du är engagerad i frågor relaterat till vården:

Upplevde i gymnasiet att jag var väldigt intresserad av biologi/fysiologi samt ett genuint intresse att jobba med människor. Läkaryrket kändes som ett naturligt val som kunde kombinera dessa.


Under alla mina år på akutmottagningen och hjärtintensiven kände jag alltmer hur det ansträngda vårdplatsläget påverkade oss medarbetare och inte minst patienterna som blev lidande. Jag kände att jag hade större möjlighet till att påverka vården genom Doctrin än att jobba kliniskt.

Svensk sjukvård måste förbättras! Vem kommer åta sig den enorma uppgiften om det inte kommer från oss inom vården.

Länkar:

www.linkedin.com/in/ashkan-labaf

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *