Säker suicidprevention

Varje år tar cirka 1 500 personer sitt liv i Sverige. Cirka 40 av dem är yngre än 19 år. Vi vet att tidigare suicidförsök och psykisk sjukdom är de enskilt viktigaste riskfaktorerna för fullbordat suicid, både för barn och vuxna. Vården efter ett suicidförsök varierar stort över landet. Undersökningar visar att 300 suicid skulle kunna undvikas varje år om alla län i Sverige hade samma suicidförekomst. Det nationella projektet Säker suicidpreventionen startade under 2017 och målet är att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök samt bidra till mer likartade arbetssätt över hela landet.

Säker suicidprevention

”Varje år tar cirka 1 500 personer sitt liv i Sverige. Cirka 40 av dem är yngre än 19 år.”

Projektet Säker suicidpreventionen startade under 2017 och genomförs i samverkan mellan Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri, Svensk förening för Akutsjukvård, Riksföreningen för Akutsjuksöterskor, Riksföreningen för Skolsköterskor, Suicide Zero, Suicidprevention i Väst och Löf (Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag).

Riskfaktorer

Vi vet att tidigare suicidförsök och psykisk sjukdom är de enskilt viktigaste riskfaktorerna för fullbordat suicid, både för barn och vuxna. Vi vet också att en vårdkedja utan onödiga avbrott i kontinuitet och säker informationsöverföring mellan olika instanser är viktiga ingredienser i arbetet med att förhindra självmord. Det finns alltså starka skäl att arbeta intensivt för att de som överlever ett suicidförsök inte ska upprepa försöket och att vårdkedjan fungerar så bra som möjligt.

Vård vid suicidala patienter

Vården efter ett suicidförsök varierar stort över landet, trots att kunskapen är spridd om att övergångar mellan olika verksamheter och vårdgivare är det mest riskfyllda i omhändertagandet av en suicidal person. Undersökningar visar att 300 suicid skulle kunna undvikas varje år om alla län i Sverige hade samma suicidförekomst. Genom detta projekt är målet att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök samt bidra till mer likartade arbetssätt över hela landet.

Suicidprevention

Säker Suicidprevention genomförs enligt samma modell som de tidigare säkerhetprojekten: Säker förlossningsvård, PRISS (protesrelaterade infektioner ska stoppas), Säker bukkirurgi och säker traumavård. Dessa projekt har pågått i ett antal år med goda resultat vad gäller minskandet av vårdskador. Grundprincipen för samarbetet i Säkerhetsprojektet är att de professionella organisationerna ansvarar för den tvärprofessionella bemanningen, medan Löf står för projektledning och finansiering.

”Målsättningen med detta projekt är att nå alla psykiatriska verksamheter i landet.”

De inbjudna enheterna ombeds att delta med de enheter som krävs för att den granskade vårdkedjan ska återspegla den kliniska vårdverkligheten, vilket kan vara allt från elevhälsan till somatisk intensiv och akutvård till psykiatrisk slutenvård och öppenvård. Verksamheterna som deltar får besvara självvärderingsfrågor kring vård och behandling som utgår från fiktiva patientfall. Nästa steg är att ett tvärprofessionellt granskningsteam besöker verksamheten på plats under två dagar. Under besöket genomförs intervjuer av personal baserade på självvärderingen samt praktiska övningar med rollspel där en skådespelare är med och spelar en suicidal patient som kommer till verksamhet. Verksamheterna representeras av personal som förväntas agera utifrån sin vanliga yrkesroll i rollspelet.

Platsbesök

Platsbesöket utvärderas sedan av granskningsteamet som utifrån gjorda observationer skriver en återföringsrapport där såväl styrkor som förbättringsförslag finns med. Den granskade verksamheten får sedan själva välja vilka förslag de anser är relevanta att arbeta vidare med. Efter sex månader gör granskningsteamet ett nytt platsbesök för att följa upp hur kliniken har arbetat med förslagen.

Modellen och logistiken har testats i en pilotomgång hösten 2017, då två verksamheter deltog. Under våren 2018 har modellen finjusterats och en ny granskningsomgång är nu påbörjad med ytterligare två deltagande verksamheter.

Bli granskare?

Skulle du vilja vara med som granskare eller om den verksamhet du arbetar i vill vara med och bli granskad är du välkommen att höra av dig till:

Jenny Karlsson, specialistsjuksköterska, föreläsare inom psykiatri

Jenny Karlsson, Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF)

Kontakt: Jenny.Karlsson@psykriks.se

Mer information

Läs mer om projektet Säker Suicidprevention finns på:

http://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-suicidprevention

Föreningar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *