Vårdmiljö

Samtliga människor påverkas av den miljö och den kultur som hen befinner sig i.

Inom hälso- och sjukvården används begrepp som vårdkultur och vårdmiljö, där vårdkulturen är på en övergripande nivå och innefattar flera olika element som vårdmiljö, rutiner, grundläggande vård, etiskt förhållningssätt samt mötet mellan patienter och vårdpersonalen.

”När någon stiger in i en främmande och obekant miljö reagerar han eller hon ofta på den stämning och atmosfär som råder. En vårdande kultur är inbjudande, men det kan också finnas icke-vårdande kulturer inom hälso- och sjukvården, där man kan uppleva det som att en negativ atmosfär >sitter i väggarna<. Rummet krymper och blir ogästvänligt.”

Ur Wiklund Gustin, L. & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.

En vårdkultur som är som en stående inbjudan till våra medmänniskor är att eftersträva. Att anpassa vårdmiljö är en viktig del i patientens återhämtningsprocess. Den rumsliga miljö innefattar den materiella kulturen som utgörs av bland annat möblerna i rummet, konst, färgerna, luften och tillgången till information om verksamheten. Att beakta dessa yttre ting och skapa en miljö för mellanmänskliga möten, har visat sig lugna det inre hos individen.

Vårdutveckling.se är för närvarande i kontakt med konstnärer och designers som kommer ges möjlighet att tillgängliggöra verk som är särskilt utformade för att vårdmiljö inom hälso- och sjukvården.

 

Annonsplats

Maila till info@vardutveckling.se för att annonsera här.