Terapi

Vårdutveckling.se har ett samarbete med Psoma Psykoterapi, som erbjuder terapi och handledning.

Psoma Psykoterapi

Terapi

Psoma Psykoterapi erbjuder känslofokuserad psykodynamisk terapi.

Terapin passar väl för den som:

  • vill förstå och förändra livs- och relationsmönster
  • vill arbeta med sina egna känslor och känslomässiga reaktioner
  • kämpar med trötthet, otrygghet, nedstämdhet, sorg, smärta eller har andra kroppsliga symtom

Till skillnad mot andra terapiformer litar man i känslofokuserad psykodynamisk terapi till patientens egen inre förändringsförmåga. Terapin innehåller därför inte till exempel hemuppgifter som i kognitiv beteendeterapi (KBT). För att terapi ska bli så verksam som möjligt så behövs dock både att man kan avsätta tid och energi.

Den känslofokuserade psykodynamiska terapin bedrivs antingen under längre eller kortare tid. Krisstöd brukar ofta handla om några samtal. Med ett avgränsat fokus varar behandlingen ofta mellan 5-20 sessioner. Vissa längre terapier kan pågå i ett år eller mer.

Adress: Psoma Psykoterapi, Algatan 1, 134 40 Gustavsberg

 

Psoma Psykoterapis synsätt

  • Våra tidiga relationserfarenheter formar känslan av antingen otrygghet och trygghet som vi senare bär med oss i nya situationer i livet.
  • Vår bakgrund formar vilka känslor som är tillåtna och vilka som inte är det. Bestraffande känslor av skam, dåligt samvete, nedstämdhet och ångest kan ofta bli följden av att ha mött kritik och brist på kärlek och värme.
  • Genom att identifiera och komma i kontakt med känslor av sorg, ilska och rädsla och hitta sätt att uttrycka dem i nära relationer kan vi må bättre.

 

”Det är från vår sårbarhet som det kommer styrka.”

Sigmund Freud

Psoma Psykoterapi

Handledning

Psoma Psykoterapi erbjuder handledning på psykodynamisk grund. Det här innebär att man i själva handledningssituationen fokuserar dels på en medarbetares/brukares/klients behov, men också på den hjälpandes/chefens egna känslomässiga reaktioner i mötet med den man stödjer. Handledningen utgår ifrån att det ofta är det är hjälparens egna känslomässiga reaktioner som gör det lättare eller svårare att möta en brukare/klient. Handledningen tar också fasta på att vi människor alltid tolkar andra människors beteende. Ibland sker tolkningen väl snabbt och vi riskerar att missförstå en individs beteenden. I psykodynamisk handledning betonas att förstå individers beteende utifrån ett historiskt sammanhang och vilka intentioner en person har som gör att den handlar som den gör.

Omvårdnadshandledning ger stöd i psykosociala och organisatoriska utmaningar för att främja hälsa hos vårdpersonal, i syfte att ge patienten/ klienten/brukaren god och säker omvårdnad. Det är deltagarnas berättelser som står i centrum under handledningen och de belyses genom olika teoretiska perspektiv där vårdetiken finns med som en röd tråd.

 

Kontakta Psoma Psykoterapi

Är du intresserad av att få veta mer om eller önskar att boka terapi eller handledning?

Vänligen fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

 

Medarbetare

Daniel Maroti Psykolog
Daniel Maroti
Daniel Maroti är legitimerad psykologi och specialist i klinisk psykologi. Han har arbetat som psykolog i drygt 10 år i vitt skiftande verksamheter som hjärnskade- och stressrehabilitering, men också under ett antal år i psykiatrin. Daniel har vidareutbildat sig i terapiformerna affektfobi och psykodynamisk kortidsterapi. Han har också skrivit flera vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Flera av dessa finns att läsa på https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Maroti och handlar bland annat om hur barndomens erfarenheter kan sätta så väl känslomässiga som kroppsliga spår.

 

Jenny Karlsson, specialistsjuksköterska, föreläsare inom psykiatri
Jenny Karlsson
Jenny Karlsson är Leg. Sjuksköterska och specialist i psykiatri, vårdlärare och har en grundläggande utbildning i psykoterapi, steg 1 – psykodynamisk inriktning.
Hon har arbetat som Specialistsjuksköterska i 20 år både inom barn och ungdomspsykiatrin och inom vuxenpsykiatrin. Är van vid såväl familjebehandling som individuella kontakter. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med människor i kris. Hon har bland annat arbetat med psykiatrisk katastrofledning, utbildat via nationella självskadeprojektet kring bemötande vid självskadebeteende. Även arbetat som vårdutvecklare inom heldygnsvården